STEFÁN ÉTELBÁR
H-7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 1-3.
Telefon: +36 30 365 1900

Adatvédelmi irányelv - ÁSZF

Az adatvédelmi szabályzatunk megújult a 2018. május 25-én életbe lévő GDPR (General Data Protection Regulation, magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet) hatására.
 

STEFÁN-Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:            STEFÁN-Catering Kft.

Fő tevékenység:          5610. Éttermi, mozgó vendéglátás

Székhely cím: 7100 Szekszárd, Kossuth L utca 32.

Telephely: H-7100 Szekszárd, Perczel Mór tca 1-3.

Adószám:14326620217

Telefon: +36 30 365 1900

E-mail:info@stefanetelbar.hu

Internet: www.stefanetelbar.hu

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


A STEFÁN-Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  - továbbiakban - Szolgáltató, mint a .......................................hu weboldal üzemeltetője (Székhely cím: 7100 Szekszárd, Kossuth L utca 32.) tájékoztató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat - minden esetben - a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, valamint gondoskodik azok biztonságáról, minden ésszerű technikai- és szervezési intézkedésnek eleget téve, mindemelett kialakítja azokat az eljárási szabályokat és intézkedési folyamatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag tájékoztatási, szerződéskötési és számlázási célra használja fel.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.


AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A STEFÁN-Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Rövidített név: STEFÁN-Catering Kft. (Székhely cím: 7100 Szekszárd, Kossuth L utca 32. ) a továbbiakban, Szolgáltató - mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi irányelveiben meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a jelen felületen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne a jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az illetékes munkatársunk megválaszolja kérdését.

Székhely cím – levelezési cím: 7100 Szekszárd, Kossuth L utca 32.
E-mail: info@stefanetelbar.hu

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, valamint belső szervezeti működést, amely az adatok biztonságát szavatolja.

 A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben felvenné a Szolgáltatóval a kapcsolatot, akkor az alábbi elérhetőségeken léphet velünk – adatkezelővel - kapcsolatba.

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt – info@stefanetelbar.hu – személyes adatokkal együtt - az adatközléstől számított egy év elteltével – 12 naptári hónap – töröl.

STEFÁN-Catering Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: STEFÁN-Catering Kft.
Fő tevékenység: 5610. Éttermi, mozgó vendéglátás
Székhely cím: 7100 Szekszárd, Kossuth L utca 32.
Telephely: H-7100 Szekszárd, Perczel Mór tca 1-3.
Adószám:14326620217
Telefon: +36 30 365 1900
E-mail:info@stefanetelbar.hu
Internet: www.stefanetelbar.hu 

Kezelt személyes adatok köre
kapcsolattartás, regisztrációt követő diák menü kiválasztás alkalmazása.

a Szolgáltató weboldalán csak 18. életévét betöltött személy regisztrálhat saját személyes adatainak megadásával. Adatainak kezeléséhez – havi diák menü kiválasztásához – a személyes adatok megadásával egyidőben az erre a célra kialakított Check boksz kijelölésével járul hozzá az Adatvédelmi nyilatkozat megismerését követő hozzájárulással.

A 18. életévét betöltött személy gyermekei részére történő, havi diák menü kiválasztásához – csakis és kizárólag alárendelti viszonyban – gyermeke család- és utóneve feltüntetésével rögzít adatot. A gyermekek semmilyen további személyes adatára nincs szükség és a weboldal erre irányulóan nem is ad lehetőséget.

Amennyiben a 18. életévét betöltött személy regisztrációja alkalmával közvetlen rokont - 18. életévét betöltött személyt kíván praktikussági okokból maga alá rögzíteni, úgy kérjük, vegye figyelembe nevének rögzítéséhez fűződő jogainak tiszteletben tartását. Mivel további személyes adat megadása ebben az esetben sem történik, külön adatkezelési szabályozás vagy intézkedés ezen a téren nem szükséges.

*Név:
*E-mail cím:
Telefonszám:
* Számlakiállításához szükséges számlázási adatok:

(*Kötelezően kitöltendők megjelölése.)

A Szolgáltató weboldalán megjelenő diák menü kiválasztás alkalmazása - ......................... - nem minősül webshop tevékenyégnek, közvetlen értékesítés és fizetési tranzakció nem történik. A diák menü kiválasztása nem minősül megrendelésnek, csupán választási lista az esetleges – az egyén saját banki tranzakciós folyamattal történő átutalási számlakiegyenlítést követően.

TECHNIKAI ADATOK

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosított- vagy feljogosítottak számára legyen csak hozzáférhető
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen és ennek céljából minden észszerű intézkedést megtesz.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat minden esetben megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréstől és a nyilvánosságra hozatal ellen.

A KEZELT ADATOK TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE

18. életévét betöltött regisztráló személy – választott saját belépési kódjával rendelkezik a regisztráció megszüntetéséről a törlés funkció kijelölésével. Ebben az esetben a teljes adattartalom – személyes adatokkal együtt v- égleges törlésre kerül. Továbbá a Szolgáltató garantálja, hogy semmilyen további felületen, technikai eszközön nem tárol vagy archivál – innentől számítva jogosulatlanul személyéhez fűződő vagy köthető  adatot.  

Felhasználás: Kizárólag a Szolgáltató által biztosított - diák menü kiválasztás - szolgáltatáshoz tartozó elengedhetetlen egyeztetés és számlakiállítás céljából kezeli a rendelkezésre bocsátott adatokat.

 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

Általános adatkezelési irányelvek


A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat - az adatkezelés bármely szakában - visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket, amennyiben erre vonatkozóan a jövőben születne kötelező érvényű intézkedés tevékenységünkre vonatkozóan is.

Felhívjuk - a Szolgáltató felé irányuló – adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett – más személy - hozzájárulásának igazolt beszerzése, minden esetben!

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét és telefonszámát - diák menü kiválasztás céljából a regisztrációs folyamattal, ha a honlap használatát követően ezen a téren személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, szolgáltatásunk igénylése okán.

A Szolgáltató weboldala – adminisztratív felületén tárolja az önként, hozzájárulás igazolásával megadott személyes adatokat – név, e-mail cím, telefonszám. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató weboldalának tárhelyszolgáltatója által hatályosan alkalmazott Adatvédelmi nyilatkozata az irányadó. A Szolgáltató weboldala https titkosítási tanúsítvánnyal rendelkezik a személyes adatok védelmében és szavatolása érdekében. Minderről a felhasználók is meggyőződhetnek az URL sorban található lakat jelzésből és a https:// kiírásból a domain nevet megelőző felvezetésből.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólagosan a Szolgáltató erre jogosult és kijelölt adatkezelő felelős személye fér hozzá.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. A partnereinkkel kötött titoktartási záradékok kiterjednek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogi követelményeknek.

Adatokat megismerők köre:……………………………………………………………………………………

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását – melyet a regiszrált felhasználó maga is megtehet a Törlés funkció használatával az eree kialakított személyes felületén, saját belépési kódjának megadását követően – továbbá  élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
A magánszemélyek jogai a GDPR értelmében:

• az érintettek hozzáférési joga
• a helyesbítéshez való jog
• a személyes törléséhez való jog
• a direkt marketing elleni tiltakozás
• az automatikus döntéshozás és profilalkotás megakadályozása, valamint
• az adathordozhatóság.

Az adatkezelő – az érintett részéről érkező - kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a Szolgáltató  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rendelkezésre bocsátott vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, a továbbiakban az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-  a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett igényli azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: +36 1 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

A Szolgáltató. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési irányelvünk kiegészítéseként kérjük, tájékozódjon a Weboldal tárhelyszolgáltatója - ICON MÉDIA Kft. - által használt Cookie - Süti elemek futtatásáról, amennyiben ezeket böngészőjében a felhasználó holnaplátogatónk nem inaktiválja.

http://web-digital.hu/html/cookie-sueti-szabalyzat.html

Tárhelyszolgáltató - Adatkezelési tájékoztató: http://web-digital.hu/html/adatkezeles.html

Tárhelyszolgáltató - Általános szerződési feltételek: http://web-digital.hu/html/aszf.html

ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
Postacím: 6000 Kecskemét Pásztor u.17.
 

GOOGLE

Adatvédelmi és általános felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hatályba lépés dátuma 2018. május 25: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu

A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat.

Általánosan a cookie-król és a működésükről a következő forrásokból szerezhet információkat.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 | Fax: +36 1 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu|Honlap: http://www.naih.hu

Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata, létjogosultságuk

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a vesztergombi.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető információkat, szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A Szolgáltató weboldala, nem használ külön beállított vagy megrendelt mérő illetve követőkódokat, konverziókövető vagy elemző szoftvereket (Google Analytics;  valamint Remarketing kód, Facebook Pixel, stb.).

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics - mint harmadik fél - sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a vesztergombi.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


Általános szerződési feltételek

A 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL RENDELKEZIK AZ ADATKEZELÉSRŐL, MELYBŐL SZÁMOTOKRA AZ ALÁBBIAK FONTOSAK:

 

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

z érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

16. BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21.

§-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.